Polityka cookies

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez chwilowka-on-line.pl.

Deklaracje prywatności

1. Serwis chwilowka-on-line.pl przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom zeń korzystającym, że ich dane, w tym dobrowolnie podane dane osobowe, będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa. Wszyscy użytkownicy serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało, kiedy poda on swoje dane osobowe.

2. chwilowka-on-line.pl nie przetwarza danych osobowych Użytkownika ani nie udostępnia ich innym podmiotom bez uprzedniej zgody Użytkownika.

Ochrona Danych Osobowych

1. Podczas korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu Użytkownik poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych i wypełnienie odpowiedniego formularza. Zawsze prosimy tylko o podanie tych danych, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator Serwisu.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:

4. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, zawsze przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

5. chwilowka-on-line.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w pkt. 3 oraz we własnych celach marketingowych.

6. Wchodząc na stronę chwilowka-on-line.pl Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez chwilowka-on-line.pl wykorzystywane tylko w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączą się z nami Użytkownicy.

7. chwilowka-on-line.pl zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych użytkowników innym podmiotom, z zachowaniem wszelkich wymogów określonych przepisami prawa.

8. chwilowka-on-line.pl jako administrator danych zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Serwis chwilowka-on-line.pl korzysta z kodów stron trzecich, w tym kodów firmy Google w ramach usług Google Analytics, Google Adwords. Usługi te wykorzystują pliki cookies zapisywane na komputerze użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika, analizy sposobu wykorzystania serwisu chwilowka-on-line.pl przez Użytkowników, monitoringu ruchu w serwisie chwilowka-on-line.pl. Szczegóły dotyczące usług dostępne są pod adresem: http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Ryzyka związane z korzystaniem z Serwisu oraz zabezpieczenia techniczne

1. Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez serwer chwilowka-on-line.pl na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera Użytkownika. Pliki te stosowane są przez nas jedynie do następujących celów:

2. chwilowka-on-line.pl stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych wszystkich Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Wymagania techniczne

1. W celu bezpiecznego i sprawnego komunikowania się z Serwisem oraz korzystania z Usług zalecamy stosowanie sprzętu i oprogramowania spełniającego następujące wymagania techniczne – poprawnie skonfigurowane przeglądarki internetowe: Google Chrome, Firefox minimum 2.0, Internet Explorer minimum 8.0, Opera minimum 9. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Java script i cookies. Minimalna rozdzielczość monitora powinna wynosić 1024×768.

2. Za problemy wynikające ze stosowania sprzętu niespełniającego powyższych wymogów chwilowka-on-line.pl nie ponosi odpowiedzialności.

Postanowienia dodatkowe

1. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji i przetwarzanie danych przez chwilowka-on-line.pl Wystarczy, że prześle on e-mail z wycofaniem zgody na adres kontakt@chwilowka-on-line.pl.

2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy kierować adres: kontakt@chwilowka-on-line.pl.